Ordensregler

Som alle andre borettslag, har også Løvåshagen ordensregler.
Du er pliktig å sette deg inn i ordensreglene og tilpasse dine aktiviteter etter disse.  I borettslag bor det mange personer på en liten plass.  Det er ofte lydt mellom leilighetene, og folk jobber til forskjellige tider.  Fellesområdene er mye brukt, men kan i enkelte til feller være til sjenanse for beboerne.  Noen er glade i dyr, mens andre er kanskje allergisk.

Vis hensyn til dine naboer, smil og si hei når du treffer dem ute, da vil det gode naboskapet blomstre.

Ordensreglement med vedlegg for Løvåshagen borettslag

§1     Alminnelige ordensregler

1.1     Hver enkelt andelseier/beboer med familie er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt.

1.2     Ordensreglene er ment å sikre et godt bomiljø for alle som bor her.

§2     Ro og orden

2.1     Enhver beboer plikter å holde alminnelig ro og orden innenfor lagets område.

2.2     Boring, banking, og annet som kan medføre sjenerende støy, må utføres mandag – fredag i tidsrommet 07.00 til 19.00. Lørdager kl. 10.00 til 19.00.  På offentlige fridager skal det være ro.

§3     Uteområde/lekeplass

3.1     Det skal være ro etter kl. 20.00 alle dager på uteområder og lekeplass.

3.2     Det er ikke tillatt å sette opp leker eller annet utstyr på lagets område.  Aktiviteter må ikke skade fellesområder.

3.3     Ballspill på mot vegger, vinduer eller glassfasader er ikke tillatt.

§4     Husdyrhold

4.1     Sørskilte regler gjelder.  Se vedlegg A for mer informasjon..

§5     Parkeringsbestemmelser

5.1     Særskilte regler gjelder.  Se vedlegg B for mer informasjon

§6     Heiser

6.1     Grunnet fare for personskade bør ikke barn benytte heiser uten tilsyn av voksne.

6.2     Det er ikke tillatt å røyke i heisene.

§7     Brannrutiner

7.1.    Se vedlegg C for utfyllende brannrutiner.

§8     Leiligheter

8.1     Andelseier er pliktig til å gjennomføre nødvendig vedlikehold i leilighetene.  Generelt er andelseier ansvarlig for alt vedlikehold inne i leilighetene, inkludert vinduer og dører.  Ellers henvises til Vedtekter og Lov om Borettslag for mer informasjon.

8.2     Eier må sette seg inn i driftsinstruks for ventilasjon, og plikter å utføre årlig service på anlegget.

§9     Terrasser/balkonger

9.1     Sjenerende støy må ikke forkomme etter kl. 19.00.

9.2     Ved grilling er det kun tillatt med elektrisk eller gassgrill.

§10  Sykler / motorsykler

10.1   Tråsykler skal plasseres på anviste plasser.

10.2   Motorsykler plasseres foran eller bak bil på parkeringsplass i garasje.  Alternativt må egen parkeringsplass framskaffes.

§11  Bruksoverlating/framleie

11.1  All utleie / bruksoverlating må søkes Vestlandske Boligbyggelag på eget søknadsskjema.  Leiligheten må ikke leies ut før søknad er innvilget. Se ellers Lov om Borettslag for regler.

§12  Montering av utvendig utstyr / hulltaging av vegger

12.1   Da alle leilighetene er lavenergi eller passivhus leiligheter er det ikke tillatt å lage hull i vegger ut mot det fri.

12.1   I Løvåshagen er det ikke tillatt å montere varmepumper, paraboler, antenner, skilt, eller annet sjenerende utstyr.  Alle avvik må være godkjent av styret.

§13  Avfallhåndtering

13.1   Søppel skal pakkes forsvarlig inn i poser før man kaster dette i bossuganlegget.  Bruk kun det nedkastet som du har fått tildelt. Gjenstander som er for store til nedkastet må fjernes av beboeren for egen regning.

13.2   Det er ikke tillatt å kaste brennbare produkter, kjemikalier, aske eller annet skadelig avfall i bossuget.

§14  Returrom for plast/papir

14.1   I containerne skal det kun kastet flatpakket papp/papir. Papir skal ikke pakkes i plastposer.

14.2   I plastsekker skal det kun kastes plast som er rengjort. I disse sekkene skal det ikke være papir eller papp.

14.3   Ingen andre gjenstander skal kastes i dette rommet. Feilbruk medfører kostnadsansvar.

14.4   Isopor skal ikke kastes i returrommet.  Isopor skal brytes i stykker og kastes i en av sjaktene.

§15  Skader

15.1   Borettslaget har egen forsikring som dekker skader på bygg, garasje, ansatte og utområde.  Beboerne er selv ansvarlig for innboforsikring.

15.2   Dersom du har en forsikringsskade som du mener skal dekkes av borettslaget, må du kontakte styret umiddelbart.

§16  Skadedyr

16.1   Det er ikke tillatt å mate dyr utendørs i borettslaget.  Dette tiltrekker seg rotter, mus og andre skadedyr.

16.2   Dersom du opplever skadedyr i din leilighet må du straks kontakte styret.

§17  Brudd på ordensreglement

17.1   Brudd på disse ordensregler kan medføre oppsigelse av boretten.

§18  Endringer av ordensreglement

18.1   Styret i Løvåshagen Borettslag kan endre ordensreglementet etter gyldig styrevedtak.

 

Styret i Løvåshagen Borettslag

21.11.2011

 

 

VEDLEGG A – ORDENSREGLEMENT HUSDYRHOLD

 1. Dette vedlegget regnes som en del av ordensreglementet i Løvåshagen Borettslag, og alle beboerne som har husdyr plikter å gjøre seg kjent med reglementet.
 2. Det er ikke søknadsplikt for husdyr i Løvåshagen Borettslag, men ved anskaffelse av husdyr plikter man å sette seg inn i og følge understående punkter. Dersom understående ikke følges er det ikke tillatt å holde husdyr i Løvåshagen Borettslag.  Styret kan nekte husdyrhold ved brudd på understående punkter.
 3. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.
 4. Eier av husdyr er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som husdyret måtte påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter, grøntanlegg, urinering, avføring med mer. Dette gjelder også katter som bruker sandkasse til ekskrementer.
 5. Eier av husdyret forplikter seg straks å fjerne ekskrementer som husdyret måtte etterlate på trapper, veier, plener, i bed, sandkasse, lekeplass og lignende.
 6. Eier er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for beboere. Dersom det fremsettes berettigede klager over at eiers dyrehold sjenerer naboer med lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel skader, redsel, angst, allergi, med mer, forplikter eier seg til å fjerne dyret hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås.  I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.
 7. Eier av husdyr plikter å godta endringer i bestemmelsene som styret eller generalforsamlingen fatter og finner nødvendig å foreta.
 8. Dette vedlegget betraktes som en del av ordensreglene og vedtektene. Brudd på dette reglementet blir å betrakte som mislighold av vedtekter og ordensreglement.

 

 

 

VEDLEGG B – PARKERINGSBESTEMMELSER

1       Generelle bestemmelser

1.1.    Dette vedlegget regnes som en del av ordensreglementet i Løvåshagen Borettslag, og alle beboerne plikter å gjøre seg kjent med reglementet.

1.2     Barn skal ikke oppholde seg i garasjer uten tilsyn av voksne.

1.3     Det er ikke tillatt med motorisert kjøretøy på borettslagets piazza og ved lekeplass.

1.4     Parkering er kun tillatt på oppmerkede plasser.

2       Parkering i garasje

2.1     Alle beboere skal parkere i garasjen. Har man flere biler må man selv sørge for ekstra parkeringsplass i garasjen.

2.2     Det skal til enhver tid følge en parkeringsplass i garasjene med hver leilighet.  Eier man flere plasser kan disse selges fritt til andre andelseiere i Løvåshagen Borettslag.

2.3     Eierne kan fritt leie ut sin plass til andre beboere i Løvåshagen Borettslag.

3       Gjesteparkering

3.1     Gjesteparkering er utelukkende for besøkende til borettslaget.

3.2     Beboere i laget har ikke anledning til å benytte gjesteparkeringsplasser uansett årsak.

3.3     Gyldig gjesteparkeringsbevis skal ligge godt synlig i frontruten til kjøretøyet.

3.4     Misbruk kan medføre kontrollgebyr og / eller borttauing uten varsel for eiers regning og risiko.

3.5     Det er ikke tillat å parkere uregistrerte kjøretøy eller kjøretøy med prøvekjennemerke på gjesteparkering.

4       HC parkering

4.1     Borettslaget har 3 plasser for bevegelseshemmede ved hoved-trapp. Disse plassene skal kun benyttes av kjøretøy med kort utstedt av kommunen eller av utrykningskjøretøy.

5       Klager

5.1     Alle klager rettes til firma som drifter utvendig parkering. Kontaktinformasjon finnes på skilt ved innkjøring

 

VEDLEGG C – BRANNRUTINER

1       Generelle rutiner

1.1     Dette vedlegget regnes som en del av ordensreglementet i Løvåshagen Borettslag, og alle beboerne plikter å gjøre seg kjent med understående.

1.2     Alle beboere i Løvåshagen Borettslag plikter å sette seg inn i brannrutiner og betjening av brannalarmsentral. Brannalarmsentral er direkte tilknyttet Bergen Brannvesen.

1.3     Ved brannalarm skal alle vinduer og dører lukkes, og leiligheten evakueres umiddelbart. Oppmøteplass er ved gjesteparkering.

1.4     Alle beboerne må sette seg inn i hvor slukkeutstyr er montert, og hvordan dette brukes.

2       Rømningsveier

2.1     Svalganger er regnet som rømningsvei, og det er ikke tillatt å oppbevare eiendeler i rømningsveien. Dette innebærer at sykler, barnevogner, bord, stoler, blomster, akebrett med mer ikke kan lagres i gangarealet. Ved brudd på dette kan styret fjerne og kassere alle slike gjenstander uten varsel og erstatningsplikt.

2.2     En rekke leiligheter har montert brannvinduer ut mot svalganger. Disse regnes ikke som rømningsvinduer, men som brannvinduer. Dette innebærer at vinduene ikke skal stå i åpen posisjon for lufting, da røyk og flammer kan blokkere rømningsveien for naboleiligheter. Alle som har «løse» hasper på soverommene som vender ut mot svalgangene har brannvinduer montert. Disse vinduene skal kun åpnes ved nødvendig vedlikehold.

2.3     Alle leiligheter har inngangsdør som rømningsvei. Denne bør ikke blokkeres i tilfelle brann.

3       Brannalarmsentral

3.1     Ved utløst alarm vil røykdetektor lyse rødt i den leiligheten alarmen er utløst. Lyser det ikke på dine detektorer skal du straks evakuere leiligheten.

3.2     Lyser det rødt på din detektor betyr det at det er i din leilighet alarmen er utløst.

3.3     Er du helt sikker på at det er falsk alarm skal du;

 • Gå til inngangsdør og hold inne «Avstillingsbryter» i 3 sekunder.
 • Kle på deg, og ring 113 for å melde om falsk alarm samtidig som du går ned i garasjen i G1 til betjeningspanelet for brannalarmsentralen
 • Dersom «Alarmoverføring aktivert» lyser skal du IKKE gjøre noe. Du må da vente på Bergen Brannvesen.
 • Dersom «Alarmoverføring aktivert» IKKE lyser vil du se en tidteller som teller ned
 • Trykk inn «Tilbakestilling» (grønn knapp) i noen sekunder.
 • Alarmen vil da stoppe, og sentralen går tilbake til «Normalstilling»

3.4     Skriv i loggen hva som har skjedd

3.5     Sett deg godt inn i betjening av sentral, brannrutiner, og be om opplæring dersom du er usikker.

3.6     Detektor reagerer på røyk, men også varme, damp og støv.

3.7     Bruk ventilasjonsanlegget riktig for å unngå uhensiktsmessig utrykning fra Bergen Brannvesen. Betjeningsanvisning er utlevert alle beboere i laget, og du må sette deg godt inn i denne. Kontakt styret for opplæring

 

Du kan laste ned en pdf med ordensreglene her: Ordensregler LH_BRL rev 2011.11.21

Posted in Info administrativt, Info din leilighet, Info fellesområde, Leiligheter and tagged , , , , .